Da biste poslali zahtev za podršku, molimo Vas da date jasne i koncizne odgovore na pitanja ispod. Uz svaku aplikaciju je potrebno dostaviti popunjeni obrazac budžeta.

Molimo Vas da se predstavite

Adresa

Navedite kontakte osobe koja je zvanični podnosilac zahteva

Adresa

Molimo navedite lica koja Vas poznaju

Navedite imena i kontakte najmanje tri (3) ugledna lica koje možemo kontaktirati za preporuke u odnosu na Vaše delovanje. Ako želite, možete navesti i više od tri lica.
#1 
#2 
#3 
Naziv inicijative
Okvirno trajanje inicijative (od)
(do)

Kako ste saznali za EED?

Rezime Vaše inicijative

U ovom delu treba dati jasan i precizan opis predloga i aktivnosti koje obuhvata (u najviše 1500 karaktera):
- Zašto je inicijativa potrebna? (kratak pregled konteksta/postojećih izazova)
- Šta je cilj i koji su očekivani rezultati projekta? (očekivani efekti)
- Na koji način će projekat odgovoriti na postojeće izazove? (kratak pregled aktivnosti - šta će biti proizvod projekta)
- Za koga se očekuje da ima koristi od projekta? (ciljna kategorija stanovništva)

Detaljan opis inicijative

1. Šta je cilj Vaše inicijative? * (u najviše 1500 karaktera)

Šta nastojite promeniti, dugoročno gledano? Koji je značaj te promene? Na koji način se time zadovoljavaju potrebe ciljane regije, države ili zajednice i odgovara na izazove sa kojima se one trenutno suočavaju?
Navedite Vaš konkretni i praktični cilj, relevantni kontekst, te Vašu ciljnu lokaciju i korisnike.

2. Šta predlažete da bude urađeno? * (u najviše 4500 karaktera)

Molimo odgovorite na sva sledeća pitanja:
- Koje su glavne aktivnosti koje će biti realizovane?
- Na koju regiju, državu ili zajednicu su date aktivnosti usmerene?
- Ko su konkretni korisnici i na koji način će oni imati koristi od realizacije datih aktivnosti?

3. Koji su očekivani rezultati vaše inicijative? (u najviše 1500 karaktera)

Koje su očekivane promene koje pokazuju da ste postigli ciljeve vaše inicijative? Kako ćete znati da ste postigli ciljeve i rezultate koje želite da postignete?

4. Da li ste upoznati sa sličnim aktivnostima koje Vaša ili druge grupe provode na području iste regije/države? * (u najviše 1500 karaktera)

Ako je odgovor potvrdan, navedite novine koje donosi Vaša inicijativa, odnosno na koji način se ona dopunjuje sa postojećim aktivnostima?

5. Da li postoje rizici sa kojima biste se mogli suočiti kod realizacije aktivnosti u sklopu svoje inicijative i na koji način ih planirate otkloniti/svesti na najmanju moguću meru? * (u najviše 1500 karaktera)

- Koji su glavni rizici koji bi mogli uticati na rezultate Vaše inicijative? Koji je stepen verovatnoće da se ti rizici ostvare? Koje su moguće posledice njihove pojave?
- Na koji način ćete otkloniti/svesti te rizike na najmanju moguću meru?

6. Opišite svoje kapacitete i iskustvo. (u najviše 1800 karaktera)

Molimo odgovorite na sva sledeća pitanja:
- Koje veličine je Vaša organizacija/grupa? Navedite, na primer, broj članica grupe, broj zaposlenih, broj volontera Vaše mreže, godišnji budžet.
- Da li imate kancelarijski prostor ili mesto gde se sastajete?
- Da li ste već realizovali neke aktivnosti? (navedite kratak pregled najviše tri najrelevantnije aktivnosti i njihove rezultate).
- Navedite kratko obrazloženje zašto verujete da imate odgovarajuće kapacitete da realizujete datu inicijativu.
- Navedite da li ste ranije koristili pomoć donatora i, ako jeste, tačne iznose i trajanje projekata.

7. EED želi pomoći inicijative koje drugi donatori ne mogu podržati. * (u najviše 1800 karaktera)

Molimo odgovorite na sva sledeća pitanja kako bismo razumeli razloge zašto finansiranje inicijative nije bilo moguće iz donatorskih ili drugih sredstava?
- Da li ste se obraćali drugim donatorima da podrže Vašu inicijativu?
- Ako je odgovor odričan, navedite razloge zašto niste. Ako je odgovor potvrdan, navedite donatore kojima ste se obraćali.
- Zašto se obraćate EED-u za podršku kod finansiranja ove konkretne inicijative?
- Navedite razloge zašto bi bilo teško realizovati datu aktivnost bez finansijske podrške EED-a?

8. Ukupna vrednost projekta (u evrima):

Molimo Vas da date presek planiranog korišćenja EED sredstava popunjavajući EED-ov obrazac za budžetiranje koji možete naći na sledećem linku. Napominjemo da svi porezi moraju biti uključeni i da EED ne snosi dodatne nekategorisane troškove (eng. overhead).
EUR

9. Finansiranje hitnih zahteva

U vanrednim i propisno opravdanim uslovima, EED može razmotriti određeni broj zahteva kao hitne. Ako tražite hitnu finansijsku podršku, molimo ukratko odgovorite na sva sledeća pitanja:
- Zašto je Vaš zahtev hitan – da li je došlo do nagle ili neočekivane promene Vaših okolnosti?
- Koje su moguće posledice nedobivanja hitne pomoći – da li ćete biti prisiljeni da obustavite Vaše aktivnosti?
- Da li ste naišli na manjak sredstava ili nepredviđeni hitni trošak?
- Postoje li neočekivane spoljne okolnosti koje su situaciju učinile hitnom?

Priloženi dokumenti

Predloženi budžet*
Ostali popratni dokumenti