Për të aplikuar, ju duhet t‘i përgjigjeni pyetjeve të shkurtra si më poshtë. Ju lutemi, jepni pergjigje të qarta dhe të shkurtra. Ju lutemi, vini re se për çdo aplikim ju duhet të plotësoni një tabelë buxheti.
Formulari shabllon buxhetor për shkarkim

Ju lutemi na tregoni kush jeni

Adresa

Cili është personi për kontakt që e dorëzon këtë kërkesë

Adresa

Ju lutemi na tregoni kush ju njeh juve

Ju lutemi të shënoni emrat dhe informatat e kontaktit të së paku tre personave të cilët mund t’i kontaktojmë për rekomandim në mbështetje të aktiviteteve tuaja. Nëse keni dëshirë, mund të ofroni të dhëna edhe për më tepër persona.
#1 
#2 
#3 
Titulli i nismës:
Kohëzgjatja e përafërt e iniciativës (prej):
(deri në)

Si keni dëgjuar për EED?

Përmbledhje e propozimit tuaj

Kjo pjesë duhet të ketë përshkrim të qartë dhe konciz të propozimit dhe aktiviteteve (Maksimum 1500 karaktere):
- Pse është e nevojshme iniciativa?(Përshkrim i shkurtër i kontekstit/sfidat aktuale)
- Cili është qëllimi i projektit dhe rezultatet e parashikuara?(Rezultatet e pritura)
- Si do t'i trajtojë projekti këto sfida?(Përshkrim i shkurtër i aktiviteteve – çfarë do të prodhohet ose ofrohet?)
- Kush duhet të përfitojë? (Popullata e synuar)

Propozim i detajuar

1. Cili është synimi i nismës suaj? * (Maksimum 1500 karaktere)

- Çfarë përpiqeni të ndryshoni në afatgjatë?
- Pse është i rëndësishëm ky ndryshim?
- Si u përgjigjet kjo nevojave të rajonit, vendit ose komunitetit të synuar dhe sfidave aktuale?
Përcaktoni në mënyrë më specifike synimin tuaj konkret dhe praktik, kontekstin përkatës dhe lokalitetin /audiencën e synuar.

2. Cili është propozimi juaj? (Maksimum 4500 karaktere)

Ju lutemi përgjigjuni të gjitha pyetjeve më poshtë:
- Cilat janë aktivitetet kryesore?
- Cili është rajoni, vendi ose komuniteti i synuar?
- Cilët janë përfituesit dhe si do të përfitojnë ata nga aktivitetet?

3. Cilat janë rezultatet e pritura nga nisma juaj? * (Maksimum 1500 karaktere)

- Cilat ndryshime shpresoni tërealizoni dhe si kontribuojnë ato në synimin tuaj të përgjithshëm?- Si do ta kuptoni se i keni arritur rezultatet e dëshiruara?

4. A jeni të informuar nëse grupe të tjera në rajonin/vendin tuaj janë të angazhuar në aktivitete të ngjashme? * (Maksimum 1500 karaktere)

Nëse përgjigja është po, në çfarë aspekti është propozimi juaj plotësues ose inovativ në krahasim me aktivitetet ekzistuese?

5. A ekzistojnë rreziqe në realizimin e aktiviteteve të kësaj iniciative, dhe çfarë do të ndërmerrni për t’i zvogëluar rreziqet? * (Maksimum 1500 karaktere)

- Cilat janë rreziqet kryesore që mund të ndikojnë në rezultatet e nismës suaj?
- Sa të ngjarë ka që të ndodhin këto rreziqe?
- Cilat janë pasojat e mundshme nëse ndodhin këto rreziqe?
- Si do t’i zvogëloni këto rreziqe?

6. Ju lutemi përshkruani pozitën dhe përvojën tuaj. (Maksimum 1800 karaktere)

Ju lutemi përgjigjuni të gjitha pyetjeve të mëposhtme:
- Cilat janë përmasat e organizatës /grupit tuaj? Për shembull, numri i anëtarëve në OJQ, numri i personelit, vullnetarëve/pjesëmarrësve në rrjetin tuaj, buxheti vjetor?
- A keni zyrë ose vendodhje për takime?
- A keni realizuar aktivitete të tjera? (ju lutemi na jepni një përmbledhje të shkurtër të aktiviteteve tuaja më të rëndësishme dhe rezultatet e tyre – deri në tre shembuj).
- Ju lutemi sqaroni në pika të shkurta arsyet pse mendoni se keni aftësinë për të zbatuar këtë iniciativë.
- Nëse keni pranuar fonde nga donatorë më parë, ju lutemi shënoni donatorët, shumën që keni pranuar dhe kohëzgjatjen e projekteve.

7. EED ka për qëllim të financojë iniciativa të cilat nuk mund të financohen nga donatorë të tjerë. * (Maksimum 1800 karaktere)

Ju lutemi të përgjigjeni në të gjitha pyetjet e mëposhtme që të na ndihmoni të kuptojmë arsyen pse kjo iniciativë nuk ka mundur të financohet nga donatorë të tjerë ose me mjete të tjera financiare.
- A keni kontaktuar ndonjë donator tjetër lidhur me këtë nismë specifike?
- Nëse jo, na thoni pse? Nëse po, ju lutemi shënoni donatorët që keni kontaktuar.
- Pse keni aplikuar në EED për financim të kësaj nisme të caktuar?
- Me cilat vështirësi do të përballeni gjatë realizimit të aktiviteteve, në mungesë të fondeve nga EED?

8. Kostoja e përgjithshme e projektit (në euro):

Ju lutemi të na jepni një pasqyrë se si mendoni të shfrytëzoni kontributin e EED duke e plotësuar formularin e buxhetit EED. Formularin mostër buxhetor mund ta shkarkoni këtu. Ju lutem vini re se duhet të përfshini edhe tatimet. EED nuk i mbulon kostot operative.
EUR

9. Financim urgjent

Në situata të jashtëzakonshme dhe të justifikuara, EED mund të përpunojë një numër të kufizuar kërkesash urgjente. Nëse dëshironi të kërkoni fonde urgjente, ju lutemi përgjigjuni shkurtimisht në të gjitha pyetjet e mëposhtme:
- Pse është kërkesa juaj urgjente - A ndryshoi situata juaj shpejtë apo papritur?
- Çfarë do të ndodhë nëse nuk fitoni fonde urgjente - a do të detyroheni të ndaloni aktivitetet tuaja?
- A po ballafaqoheni me zbrazëti financiare apo ndonjë shpenzim urgjent të paparashikuar?
- A ka pasur rrethana të jashtme të papritura që i kanë prirë një situate urgjente?

Bashkangjitje e dosjeve

Buxheti i propozuar *
Dokumente të tjera mbështetëse